Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering – GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Triften.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.

Texten gäller Triften AB som bedriver verksamhet genom varumärke Triften på Stockholmsvägen 114 i Täby, Karby Gårds Café på Karbygårdsvägen 1 i Täby, samt vid externa event så som catering, marknader och mässor.

1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur Triften hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • gäst/kund
 • leverantör
 • partner
 • är nyfiken på Triften
 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • deltar på våra events och aktiviteter
 • söker jobb hos oss
 • besöker vår webb
 • anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Triften AB, Box 119, 183 22 Täby, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Triften av en enskild i samband med t ex intresseanmälan eller bokning och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av Triften.

3.VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av Triften, samt företag som Triften samarbetar med såväl inom som utom EES-området, inkluderande Facebook.

Triften behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till Triften i samband med t ex intresseanmälan eller bokning av bord, cateringarrangemang eller annat event. I syfte att ge god och korrekt service kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register, t ex PAR.

4.1 När du bokar med Triften
När du väljer att lämna en intresseanmälan eller göra en bokning med Triften hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från offentliga och privata register

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din intresseanmälan eller bokning

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din bokning eller intresseanmälan.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under tiden fram till och med att tidpunkten för din intresseanmälan eller bokning genomförts eller passerats och eventuella kostnader för genomförd aktivitet betalats. Underlag för betalning ska enligt bokföringslagen lagras i 7 års tid.

4.2 När du är gäst eller deltar på aktiviteter eller i undersökningar
Vid besök på Triften som gäst, deltagare på events (provningar, seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer etc) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera födoämnesallergier och dieter
 • Ge dig god service
 • Administrera besöket, eventet eller aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material för kommunikation via våra sociala kanaler och på vår webbplats
 • Informera om och erbjuda dig nya event och aktiviteter
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av bokningar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter inte längre än sex månader från aktiviteten utöver underlag för betalning enligt bokföringslagen.

4.3 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Triften på många olika sätt, t ex via sociala medier, i samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om ditt ärende, din synpunkt eller fråga

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Leverera beställda produkter och tjänster
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till sex månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.4 När du är anställd av Triften
När du blir, är eller har varit anställd av Triften hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig
 • Kontouppgifter för löneutbetalning
 • Uppgifter om försäkringar

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos Triften

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år
 • Namn, personnummer och anställningstid raderas inte

4.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Triften säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer/samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, som tillhandahåller Triftens administrativa IT-tjänster för CRM/bokning, lönehantering/tidsredovisning och fakturering
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 • Sociala medie-aktörer, såsom t ex Facebook

Mottagare som hanterar personuppgifter för Triftens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKT-MARKNADSFÖRING
Triften kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

10. KONTAKTUPPGIFTER
Triften AB (org. nr. 556993-7054) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Triften AB
Box119
183 22 Täby

E-post: kontakt@triften.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 2 juli 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på denna webbplats, www.triften.se.